Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης


    Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τον καταρτισμό εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης οι ειδικοί εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού με ειδικές ανάγκες καλούνται να συμπληρώσουν το Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης γνωστό ως ΑΠΕ.
     Σε αυτό το πολυσέλιδο επίσημο έντυπο συμπληρώνονται οι βασικές πληροφορίες για το κάθε παιδί, η πρωταρχική αξιολόγηση κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η κατάρτιση του εξατομικευμένου προγράμματος, το οποίο κατά κύριο λόγο είναι αποτέλεσμα των αξιολογήσεων και τέλος, η τελική έκθεση κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
   Η αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στο ΑΠΕ εστιάζει στην αποτύπωση των εμφανών συμπτωμάτων συμπεριφοράς και δεξιοτήτων μέσα από παρατήρηση και μετρήσιμες δοκιμασίες. Αξιολογούνται η αυτομέριμνα του παιδιού η γνωσιοαντιληπτική του ανάπτυξη, η κινητικότητα του, η κοινωνικές του δεξιότητες και επικοινωνία, η συναισθηματική, αισθητηριακή του κατάσταση και η κατάσταση της ομιλίας του.
   Το ΑΠΕ αναπτύσσεται γύρω από τις υφιστάμενες δεξιότητες του παιδιού και στοχεύει στην περαιτέρω εξέλιξή τους, στην προώθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας και συνεχίζει ανοδικά προς την προώθηση αντίληψης και κατανόησης του περιβάλλοντα χώρου και των απαιτήσεων. Η εξελικτική πορεία της προώθησης δεξιοτήτων είναι πάντα ανάλογη της αναπτυξιακής πορείας του κάθε παιδιού.
   Οι ειδικότητες που εμπλέκονται στην πορεία του κάθε παιδιού (φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής κ.λ.π) επισυνάπτουν ένα συμπληρωματικό έντυπο με τους στόχους που διέπουν το δικό τους προγραμματισμό με το κάθε παιδί. Τα συμπληρωματικά έντυπα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του επίσημου ΑΠΕ.