Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που εφαρμόζει τη θεραπευτική χρήση της μουσικής και των στοιχείων της (ήχος, ρυθμός , μελωδία, αρμονία, χροιά, ένταση) με γενικό γνώμονα την παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής.   

Στο Ειδικό σχολείο, ο εξειδικευμένος μουσικοθεραπευτής αξιολογεί τον μαθητή παρατηρώντας τις σωματικές, ηχητικές αντιδράσεις του, τον τρόπο έκφρασης και αλληλεπίδρασης του μέσα από μουσικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τη φωνή, το σώμα, την κίνηση, και απλά μουσικά όργανα. Η αξιολόγηση βοηθά το θεραπευτή να καθορίζει ένα πλάνο πορείας θέτοντας στόχους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες του μαθητή.

Η μουσικοθεραπεία στο ειδικό σχολείο εφαρμόζεται ανάλογα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο:  

 

 

          Σε ατομικό επίπεδο ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει ενεργά χρησιμοποιώντας μουσικό όργανο ή τη φωνή του μαζί με το θεραπευτή…

 

 

 

 

 

 

…ή δεκτικά όπου 

δέχεται μουσικά ερεθίσματα από το θεραπευτή, με γενικούς στόχους που μπορεί να εστιάζουν:

 

 
 
 
Σε ομαδικό επίπεδο, όπου οι μαθητές επίσης συμμετέχουν ενεργά ή με δεκτική (παθητική) συμμετοχή, το πρόγραμμα μουσικοθεραπείας μπορεί να εστιάζει σε στόχους όπως:
 
 
 
 

        

 

          Η συμμετοχή μαθητών στην ορχήστρα και χορωδία του σχολείου μας καθώς και η παρουσίαση τους σε εκδηλώσεις επίσης ενισχύει τους πιο πάνω στόχους.

 

 

 

 

Επίσης το τμήμα Μουσικοθεραπείας του σχολείου μας έχει στοχεύσει στο να εδραιώσει Γέφυρες επαφής και συνεργασίας με γειτονικά Δημοτικά Σχολεία της περιοχής. Το μουσικοκινητικό πρόγραμμα ένταξης που γίνεται και σε συνεργασία με το τμήμα φυσιοθεραπείας δίνει ευκαιρία σε μαθητές του σχολείου μας να έρθουν σε κοινωνική αλληλεπίδραση με μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Αλληλεπίδραση των μαθητών του σχολείου μας με μαθητές άλλων σχολείων επιτυγχάνεται επίσης με βιωματικά εργαστήρια μουσικοθεραπείας με την ευκαιρία οργανωμένων Σχολικών Ημερίδων.