Προαιρετικό Ολοήμερο

 

Το σχολείο, σαν ένας κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορο μπροστά στις αλλαγές της κοινωνίας μας. Η σχέση μεταξύ των νέων κοινωνικών συνθηκών και της εκπαίδευσης κάνουν την ανάγκη μιας αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος που να περιλαμβάνει νέες συνθήκες σχολικής ζωής και διαδικασίες μάθησης, νέα γνωστικά αντικείμενα, αναβαθμισμένες υποδομές και αναπροσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Η αναμόρφωση αυτή στην Δημοτική Εκπαίδευση, μπορεί να συντελεστεί και στα πλαίσια του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Σχολείου. 

Κατά τη σχολική χρονιά 1999-2000 έγινε πειραματική εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου σε 9 Δημοτικά Σχολεία Παγκύπρια. Η δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου αξιολογήθηκε από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η πρώτη φάση της αξιολόγησης της δοκιμαστικής εφαρμογής του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2000 και ετοιμάστηκε σχετική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θεσμός του ολοήμερου κρίθηκε ως επιτυχής και ως κοινωνικά και εκπαιδευτικά επωφελής. 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας ΠΟΣ

Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο λειτουργεί με 4 (τέσσερις) πρόσθετες απογευματινές περιόδους για όσα παιδιά ενδιαφέρονται, αρχικά για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή) και από τη σχολική χρονιά 2015-2016 για πέντε μέρες την εβδομάδα (επέκταση θεσμού και την Τετάρτη), εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την πενθήμερη λειτουργία του ΠΟΣ. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο θεσμό του ολοήμερου σχολείου είναι προαιρετική. Η φοίτηση, όμως, όσων παιδιών αποφασίσουν να συμμετέχουν στο θεσμό είναι υποχρεωτική μέχρι τις 15:05 τουλάχιστον, και υποχρεωτικά για 5 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή). 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα είναι συνέχεια του πρωινού και αποτελείτε από την ίδια φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές. Το πρόγραμμα του Προαιρετικού Ολοήμερου Ειδικού Σχολείου είναι ευέλικτο και μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών του κάθε σχολείου. Ο τεμαχισμός σε 40 λεπτές περιόδους γίνεται για καθαρά πρακτικούς λόγους και το κάθε σχολείο θα έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει το χρόνο των περιόδων, αν αυτό επιβάλλεται (π.χ. ο χρόνος της σίτισης μπορεί να αυξάνεται πέραν των 40 λεπτών). 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13:05-13:45 Σίτιση Σίτιση Σίτιση Σίτιση Σίτιση
13:45-14:25 Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα
14:24-15:05 Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα
15:05-15:20 Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα
15:20-16:00 Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα

                                                                                                                                                                                                   Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Ειδικού Σχολείου και με γνώμονα πάντοτε την ικανοποίηση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των αναγκών των παιδιών, τα Ειδικά Σχολεία θα επιλέγουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, θέματα ενδιαφέροντος από τον πιο κάτω κατάλογο, που μπορούν να προσφερθούν στα παιδιά. 

Κατάλογος Δραστηριοτήτων ΠΟΕΕ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το ΠΟΕΣ θα στελεχώνεται, στην πλειοψηφία του, με αδιόριστο προσωπικό. Για εκπαιδευτικούς λόγους και για να διασφαλιστεί ο ενιαίος χαρακτήρας του σχολείου, απαιτείται να εξασφαλιστεί η συνέχεια και σύνδεση του προγράμματος της Πρωινής με την Απογευματινή Ζώνη (Ολοήμερο). Για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες έχουν την έδρα τους στο σχολείο, που θα λειτουργήσει ως Προαιρετικό Ολοήμερο και επέδειξαν ενδιαφέρον για απασχόληση στην απογευματινή ζώνη, θα καλύπτουν μέρος του συνολικού χρόνου και θα απασχολούνται μέχρι 4 περιόδους εβδομαδιαίως έκαστος/η, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής σε ΠΟΕΣ έχουν οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ως έδρα το συγκεκριμένο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο. 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ

Το ΠΟΕΣ στελεχώνετε επίσης από αριθμό σχολικών συνοδών οι οποίοι/ες έχουν τες ιδίες υποχρεώσεις και καθήκοντα της πρωινής φοίτησης. 

ΣΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Την ευθύνη για την προμήθεια φαγητού και τη σίτιση των παιδιών έχει ο Σύνδεσμος Γονέων. Τα έξοδα για τη σίτιση αναλαμβάνουν πλήρως οι γονείς των παιδιών και όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για την προμήθεια ή παρασκευή του γεύματος αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Γονέων. Το είδος του φαγητού και το πρόγραμμα σίτισης πρέπει να είναι σύμφωνο με το Διατροφολόγιο του ΥΠΠΑΝ. Για λόγους ελέγχου της ποιότητας του φαγητού κανένας γονιός δεν επιτρέπεται να στέλνει το φαγητό του παιδιού από το σπίτι.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Οι μαθητές μεταφέρονται μετά την λήξη των μαθημάτων (16:00) καθημερινά με λεωφορεία στα σπίτια τους τα οποία μισθώνει το ΥΠΠΑΝ.

 

Στο σχολείο μας ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου εφαρμόστηκε από την αρχή της έναρξης λειτουργείας από το ΥΠΠΑΝ σε Παγκύπρια βάση το 2003.                                                   Φέτος λειτουργεί με 30 μαθητές, 14 σχολικές συνοδούς και 23 εκπαιδευτικούς(11 αδιόριστους και 12 της πρωινής φοίτησης).